วันที่   24   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 3 08.30-12.00   - เทศบาลนครนนทบุรี จัดฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเข็มที่ 2 นักเรียนชั้นม.1-ม.6  170  นางสาวผกามาศ คำพร
ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 2 13.00-16.30   - ประชุมครูระดับชั้น ม.1และ ม.4 ในการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  50  นายธวัชชัย แสร์ผักแว่น
ห้องเกียรติยศ อาคาร 6 ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมครูระดับชั้น ม. 5 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม “ค่ายยุวชนคนดี มีคุณธรรม” และกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  26  นายสมชาย สุขะภาพ
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 08.30-16.30   - ขอใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์เพื่อถ่ายรูปนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ลงระบบ Next School ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 เป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.  500  นางสาววรินทิพย์ แซ่ลิ้ม