วันที่   9   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 08.30-16.30   - จัดกิจกรรม Rookies Week ของ English Program ไมค์ สาย 2 ไมค์ลอย 2 ห้องโล่ง โปรเจคเตอร์  80  นายสิทธิชัย เทียนกระจ่าง
ลานอเนกประสงค์ (โดม) 08.30-16.30   - จัดกิจกรรม Rookies Week ของ English Program ไมค์ ลอย 1  40  นายสิทธิชัย เทียนกระจ่าง
ห้องเกียรติยศ อาคาร 6 ชั้น 1 08.30-12.00   - อาจารย์นิเทศ ม.สวนสุนันทานำ นศ. ฝึกประสบการณ์มารายงานตัว  30  นางสาววิไลรัตน์ ระลึกมูล