วันที่   14   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมฉัตรแก้ว อาคารพลับพลา 6 ชั้น 6 08.30-16.30   - กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปีการศึกษา2567 เวลา 7:00 -15:30 น. รบกวนฝ่ายโสต ติดตั้ง จอ เครื่องเสียง VDO ไมค์ ขอบคุณค่ะ  430  นางสาวพิมพ์พิชชา พูลสวัสดิ์
ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 2 13.00-16.30   - กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เวลา 12.30-14.00 น.  50  นางสาววิไลรัตน์ ระลึกมูล