วันที่   16   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ อาคาร 6 ชั้น 1 13.00-16.30   - ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  550  นายอนันต์ นวลใหม่