วันที่   17   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ลานอเนกประสงค์ (โดม) 08.30-12.00   - ลงทะเบียนและเตรียมความพร้อมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4  560  นายอนันต์ นวลใหม่
ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 3 08.30-16.30   - บริการถ่ายรูปติดเอกสาร ระดับชั้น ม.1  450  นางสาวสาริศา พงษ์เพชร