วันที่   7   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 2 13.00-16.30   - ปฐมนิเทศน์ ม.1-ม.4  50  นายกษิดิษ ได้สุข