วันที่   20   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 3 08.30-16.30   - บริการถ่ายรูปติดเอกสารระดับชั้น ม.4  450  นางสาวสาริศา พงษ์เพชร
ห้องเกียรติยศ อาคาร 6 ชั้น 1 13.00-16.30   - ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล  9  นายชวิวัฒน์ งามสวัสดิ์