วันที่   15   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ อาคาร 6 ชั้น 1 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ รับนโยบายจากผู้อำนวยการ (15.00-16.00 น.)  30  นายศรเทพ นาคสวาท
ห้องเกียรติยศ อาคาร 6 ชั้น 1 08.30-12.00   - รับครูย้าย คหกรรม 10.30 ครูพลศึกษา 11.00  30  นางสาวกานจนา พลารชุน
ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 3 08.30-12.00   - ประชุมทีมสภานักเรียน โต๊ะและเก้าอี้ ขอไมค์ และใช้จอ เริ่มประชุม 08.00-09.20น.  65  นางสาวลัดดาวัลย์ สิทธิคง
ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 2 13.00-16.30   - ประชุมมอบหมายงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ (16.10-17.00 น.)  35  นางสาววรัญญา ธนาภักดีพัน