วันที่   21   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ อาคาร 6 ชั้น 1 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  30  นายศรเทพ นาคสวาท
ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 2 13.00-16.30   - ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  45  นางสาวพรชนก พันธุรา