วันที่   25   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมฉัตรแก้ว อาคารพลับพลา 6 ชั้น 6 08.30-16.30   - ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,5  10000  นางสาวอารีรมภ์ กิจานุกูล
ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 3 08.30-16.30   - อบรมพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับ HSK/YCT  120  นางนิตยา วิลเลี่ยม
ห้องเกียรติยศ อาคาร 6 ชั้น 1 08.30-12.00   - ประชุมเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ม.2และม.5 ม.2 เวลา 11.30 น. (26 คน) ม.5 เวลา 14.30 น. (26 คน)  60  นางสาวอารีรมภ์ กิจานุกูล