วันที่   26   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมฉัตรแก้ว อาคารพลับพลา 6 ชั้น 6 08.30-16.30   - ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.3,6  1000  นางสาวอารีรมภ์ กิจานุกูล
ห้องเกียรติยศ อาคาร 6 ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ม.3และม.6 ม.3 เวลา 11.30 น. (26 คน) ม.6 เวลา 14.30 น. (26 คน)  60  นางสาวอารีรมภ์ กิจานุกูล