วันที่   23   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 3 08.30-12.00   - การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานคณะกรรมการสร้างเสริมวินัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยประชุมเวลา 07.30-08.20 น. วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567  102  นางสาวทัชชกร เพชรหวา
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 08.30-16.30   - ขอใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์เพื่อถ่ายรูปนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ลงระบบ Next School ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 เป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.  500  นางสาววรินทิพย์ แซ่ลิ้ม